Uzņēmēju izaicinājumi 3.ciklā

Vēlies risināt kādu no uzņēmēju izaicinājumiem? Droši ieskaties, noteikti atradīsi sev interesējošo nozari.

Lai pieteiktos kādam no izaicinājumiem, droši aizpildi pieteikuma anketu līdz 20.aprīlim to atradīsi šeit
Atceries, ka minimālais un optimālākais cilvēku skaits komandā ir 3 cilvēki!

1. Izaicinājums

Tirgus izpēte un novērtējums datorredzes tehnoloģiju izmantošanai ražošnas uzņēmumos Latvijā (Baltijas valstīs).


2. Izaicinājums

Izpēte par uztura fosfolipīdiem un to ietekmi uz veselības rezultātiem, lai dot iespēju saviem klientiem izdarīt apzinātu izvēli, lai nodrošinātu līdzsvarotu un veselīgu dzīvesveidu un uzlabot dzīves kvalitāti. Apvienojot uzņēmuma zināšanas fizikālās terapijas, sporta pakalpojumu, kā arī jauniegūtus izpētes rezultātus uztura jomā, uzņēmums radis atbalstošu un holistisku pieeju klientu labsajūtai un veselībai.

 • Pētniecības uzdevums iekļautu sekojošas sadaļas:
  • izpētīt piena un piena produktu ražošanas nozari Latvijā
  • raksturot piena un piena produktu lomu Latvijas kultūrā un uzturā
  • izpētīt fosfolipīdu nozīmi cilvēka veselībā
  • identificēt nepilnības pašreizējā zināšanu bāzē par fosfolipīdu uzņemšanu Latvijā
  • izvērtēt un apkopot datus par polāro lipīdu, jo īpaši fosfolipīdu, klātbūtni pienā un piena produktos, kā arī citos pārtikas produktos
  • izvērtēt un apkopot datus par polāro lipīdu, jo īpaši fosfolipīdu, patēriņu no piena un piena produktiem, kā arī no citiem pārtikas produktiem
  • izveidot ērti lietojamu pārtikas produktu datubāzi, kas sniegtu precīzu informāciju par fosfolipīdu saturu pārtikas produktos

3.Izaicinājums

Tirgus izpēte Vācijas zivju konservu tirgum.

1.Tirgus apskats

1.1. Pārtikas tirgus apskats
1.2. Vācijas tirgus pārtikas patērētājs
1.3. Mazumtirdzniecības spēlētāji

2. Tirgus pieejamība

2.1. Zivju produktu patēriņš
2.2. Esošie tirgus zīmoli un ražotāji
2.3. Iespējas un izaicinājumi

3.  Tirdzniecības veicināšanas iespējas

3.1. Izplatīšanas kanāli un iespējas
3.2. Tendences lielveikalos zivju produktiem
3.3. Tiešsaistes tirdzniecības iespējas
3.4. Vairumtirdzniecība
3.5. Ieteikumi un secinājumi

4. Tirgus perspektīvas nākotnē

4.1. Covid-19 un Ukrainas kara ietekme uz zivju produktu patēriņu
4.2. Zivju produktu analīze mazumtirdzniecības

5. Secinājumi par tirgus potenciāli SIA STF SEAFOOD produkcijas realizēšanai tajā.

4. Izaicinājums

Izpēte inovatīva produkta izstrādei.

Uzdevumi:

 • Noteikt, kādas gatavās produkcijas sastāvdaļas ir nepieciešams aizvietot, lai tā atbilstu košera tirgum un patērētāju vajadzībām.
 • Noteikt košeru aizstājējus nekošerām sastāvdaļām, tajā skaitā sieram, piemeklējot tam augu aizsvietotāju.
 • Pārliecināties, ka izvēlētie aizvietotāji atbilst Kashrut prasībām un nesatur aizliegtas sastāvdaļas, sazinoties ar ravīnu vai attiecīgo Kashrut organizāciju, lai pārliecinātos par izvēlēto aizvietotāju košerību.

5. Izaicinājums

AI pielietojuma izpēte kreatīvajā mārketingā/satura mārketingā


6. Izaicinājums

Aktīvās atpūtas/brīvā laika pasaules frančīzes tirgus analīze ar fokusu uz drifta sporta veidiem


7. Izaicinājums

Būvniecības materiāla CO2 pēdas aprēķins. Jauna materiāla izpēte.

8. Izaicinājums

Noskaidrot praktiskās pielietojamības iespējas bezkontakta ielas apmaļu uzlādes sistēmas ieviešanai Latvijas pilsētās.

Uzdevumi:

 • Šobrīd pasaulē nav labu risinājumu elektroauto uzlādei auto, kas tiek turēti ielu malās. Standarta uzlādes ir dārgas un neērtas lietošanā, tādēļ 98% no visiem elektroauto īpašniekiem ir iespējas veikt uzlādes privātajās garāžās.
 • Projektā nepieciešams veikt tehniski-ekonomisko analīzi, lai izvērtētu, kādas būtu reālās iespējas šāda risinājuma ieviešanai Latvijā, tai skaitā: apzināt likumdošanas bāzi, veicot iedzīvotāju izpēti saprast tehnoloģijas stiprās un vājās puses (studentiem šajā posmā būtu jāizvērtē, kāda būtu labākā izpētes metodoloģija). Pēc tehniski-ekonomiskā pamatojuma izstrādes, pozitīva rezultāta gadījumā, izveidot tehnoloģijas (produkta) ceļa karti ieviešanai Latvijā.

9. Izaicinājums

Noskaidrot iespējas izveidot saules enerģijas iegūšanas sistēmu Latvijas daudzdzīvokļu mājās.

Uzdevumi:

 • Ņemot vērā pašreizējo enerģētikas stāvokli, saprotot nepieciešamību pēc Latvijas enerģētiskās neatkarības, un vienlaicīgi apzinoties, ka no enerģijas drošības viedokļa dalītā ražošana ir vislabākais risinājums, projektā studentiem būtu jāizstrādā tehniski-ekonomiskais pamatojums saules enerģijas sistēmu uzstādīšanai Latvijas standarta sēriju daudzdzīvokļu mājās.
 • Projekta laikā studentiem būtu jāveic esošās likumdošanas apzināšana, un jāizstrādā metodoloģija, kādā šāda sistēma būtu uzstādāma daudzīvokļu mājā. Tas sevī ietvertu gan potenciālo tehnisko risinājumu – enerģijas patēriņa un iespējamās saražotās enerģijas prognozēšanu un ekonomiski pamatota tehniskā risinājuma izveidi; gan biznesa modeļa izstrādi un šāda modeļa organizatoriskās ceļa kartes sagatavošanu, iespējams, potenciāli sagatavojot vienu projektu kurā varētu palaist pilota režīmā.

10. Izaicinājums

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta kaprētu pārvaldes izaicinājums

Rīgas domes mājokļu un vides departamenta viena no darbības jomām ir kapsētu pārvalde.

Kapsētu pārvaldes funkcijas

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Pārvalde savas kompetences ietvaros veic šādas funkcijas:

 • kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšana un kontrole
 • kapu rakšanas un apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšana
 • jaunu kapsētu ierīkošanas plānošana un darbu organizēšana
 • precīzas, pārskatāmas un drošas apbedījumu uzskaites, kā arī apbedījuma vietu kartēšanas nodrošināšana
 • apbedījuma vietu elektroniskās datu bāzes izveidošana un uzturēšana
 • komersantu, kuri sniedz pakalpojumus kapsētās saskaņā ar Departamenta noslēgtajiem līgumiem, sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrole un to darbības koordinēšana
 • bezpiederīgo vai par tādiem atzīto mirušo kremēšanas un apbedīšanas organizēšanu

Kā vienu no funkcijām kapu pārvalde veic kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšanu un kontroli t.sk. kapos radušos atkritumu šķirošana un utilizēšana.

Vajadzība Nr. 1.

Ir uzsākta komunikācija, lai izglītotu Rīgas iedzīvotājus šķirot atkritumus, kas rodas kapos (skujas, kapu vainagi, sveces, kapu augi, ziedi utt.). Kapos ir izvietoti atkritumu šķirošanas konteineri, bet nereti iedzīvotāji tos izmanto nešķirojot atkritumus vai tos neizmanto vispār.

Vajadzība būtu:

 • Izzināt Rīgas iedzīvotāju izpratni par atkritumu šķirošanu (vai ir jāšķiro, ko nozīmē šķirot, kas maksā par nešķirotiem un šķirotiem atkritumiem, kāda ir iedzīvotāju motivācija šķirot atkritumus kapos utt.);
 • Veikt vairāku atkritumu tvertņu satura auditu (izvērtēt sastāvu);
 • Izpētīt kaimiņvalstu Lielo pilsētu (Lietuvas un Igaunijas) pieredzi kapu atkritumu šķirošanas jomā;
 • Veikt sabiedrisko aptauju starp kapsētu apmeklētājiem par izpratni šķirot atkritumus un lietot dalīto atkritumu tvertnes;
 • Veikt ekonomisko analīzi par pašvaldības ieguvumiem, veicot atkritumu šķirošanu kapsētās.

Vajadzība Nr. 2.

Balstoties uz izpēti (vajadzība Nr. 1), veikt piedāvājumus pilotprojekta izstrādei – komunikācija ar Rīgas iedzīvotāju kapu atkritumu šķirošanā. Veikt pilotprojekta ieviešanu.