Biodaudzveidības izaicinājums

Kā apvienot atjaunojamās enerģijas ražošanu no vēja un saules, saglabājot biodaudzveidību?

Risinājumi un pieejas, kas nodrošinātu atjaunojamās enerģijas ražošanas palielināšanu vienlaicīgi mazinot negatīvo ietekmi uz biodažādību.

PAR IZAICINĀJUMU IETVARU

Paredzams, ka turpmākajos gados vēja un saules parku attīstība Eiropā turpinās pieaugt. Straujš pieaugums paredzams arī Latvijā. Saskaņā ar AS "Sadales tīkls" prognozēm jau 2023. gadā saules enerģijas jauda varētu sasniegt 300 MW. Nacionālajā klimata un enerģētikas plānā līdz 2030. gadam ir noteikts mērķis uzbūvēt vēja elektrostaciju parkus ar kopējo jaudu 800 MW. Līdz šim Latvijā uzstādīti vēja parki ar jaudu 136 MW. 2021. gadā vējš radīja tikai 2,5% no kopējā Latvijā saražotā elektroenerģijas apjoma. Strauji augs tīklam pieslēgto saules un vēja elektrostaciju parku skaits. Saules un vēja parku attīstības pieaugumu nosaka tādi faktori kā izmaksu samazināšanās saules un vēja elektrostaciju sistēmu tehnoloģijām, atbalstoša valdību politika un pieaugošais pieprasījums pēc atjaunīgās enerģijas. Turpinot izaugsmi, arī Latvenergo attīsta lielas jaudas vēja un saules elektrostaciju parkus visās Baltijas valstīs - Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Latvenergo stratēģija paredz līdz 2030.gadam attīstīt līdz 2300 MW atjaunīgās enerģijas jaudu. Attīstot jaunās tehnoloģijas, ir svarīgi vienlaicīgi rūpēties arī par ietekmi uz vidi un dabu, t.sk. bioloģiskās daudzveidības aspektiem.

PAR IZAICINĀJUMU

Saules un vēja elektrostaciju parku ietekme uz bioloģisko daudzveidību ir atšķirīga. Ietekmes nozīmība ir atkarīga no parka lieluma un atrašanās vietas.

Lieljaudas vēja elektrostacijas parku (sevišķi mežu zemēs) izbūve un ekspluatācija ietekmē bioloģisko daudzveidību. Būtiskākā ietekme iespējama uz savvaļas putnu sugām, sikspārņiem un biotopiem. It īpaši svarīgi ir mazināt ietekmi uz īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem. Ietekme uz savvaļas putniem un sikspārņiem var izpausties kā sadursmes ar vēja elektrostaciju spārniem un bojāeja, kā arī putniem piemērotu biotopu zudums parka izbūves laikā. Ietekme uz biotopiem galvenokārt iespējama kā to zudums parka izbūves laikā. Ietekmes tiek mazināta veicot rūpīgas biodaudzveidības izpētes pirms parku izbūves kā arī ieviešot ietekmes mazinošos pasākumus (spārnu krāsojums, radaru un video sistēmas, monitorings u.c.) ekspluatācijas laikā.

Arī liela mēroga saules elektrostaciju parki var ietekmēt bioloģisko daudzveidību, jo tie var aptvert lielas zemes platības un izjaukt dzīvnieku migrācijas koridorus. Tomēr rūpīga saules parku plānošana var samazināt ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, piemēram, izvēloties vietas, kas jau ir degradētas (izstrādāti karjeri, purvi, atkritumu poligoni), vai iekļaujot tādas funkcijas kā savvaļas dzīvnieku koridorus un izstrādāt biotopu atjaunošanas programmas. Dažos gadījumos pareizi plānoti un pārvaldīti saules enerģijas parki var pat pozitīvi ietekmēt bioloģisko daudzveidību, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un saglabājot biotopus, veicot zemes saglabāšanas pasākumus.

Kopumā vēja un saules enerģijas parku izbūves un bioloģiskās daudzveidības līdzpastāvēšanas jautājums ir sarežģīts, kas rūpīgi jāapsver, jāveic ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumi un jāmeklē risinājumi, lai mazinātu ietekmi un palielinātu ieguvumus gan atjaunojamās enerģijas, gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mērķiem.

Mērķis

Šajā izaicinājumā meklējam komandas, kas spētu radīt jaunas idejas un risinājumus par to kā savienot atjaunojamās enerģijas (vēja un saules) ražošanas un bioloģiskās daudzveidības intereses.

Potenciāli virzieni risinājumam

  • Savvaļas putnu un sikspārņu aizsardzība: tas ietver dažādu video, radaru un citu sistēmu pielietošana vēja elektrostaciju parkos ietekmes mazināšanai, tās kombinējot ar citiem ietekmes mazinošiem pasākumiem
  • Biotopu atjaunošana un izveide: tas ietver degradētu vai bojātu biotopu, piemēram, mitrāju vai zālāju, atjaunošanu, lai atbalstītu savvaļas dzīvnieku populācijas. Tas var ietvert arī jaunu biotopu izveidi, piemēram, putnu ligzdošanas vietas vai sikspārņu kastes, lai atbalstītu sugas, kuras ir īpaši neaizsargātas pret dzīvotņu zudumu.
  • Savvaļas dzīvnieku koridori: tie ir lineāri koridori, kas savieno lielākas dabiskās dzīvotnes platības un ļauj dzīvniekiem droši pārvietoties starp tiem. Saglabājot vai izveidojot savvaļas dzīvnieku koridorus netālu no saules enerģijas parkiem, dzīvnieki var turpināt migrēt un piekļūt vitāli svarīgiem resursiem, piemēram, pārtikai vai ūdenim ūdens tilpnēs.
  • Integrēta ainavas pārvaldība. Šī pieeja ietver plašākas ainavas un saules parku ietekmes uz vidi apsvēršanu un pasākumu ieviešanu šīs ietekmes mazināšanai. Piemēram, tas var ietvert veģetācijas stādīšanu, kas nodrošina pārtiku un pajumti savvaļas dzīvniekiem, vai mazietekmes dizaina elementu izmantošanu, kas samazina ietekmi uz ekosistēmām un saglabā bioloģisko daudzveidību.

Latvenergo resursu izaicinājuma risināšanā

  • Informācija par esošajiem vēja un saules parkiem, un to radīto ietekmi uz vidi;
  • Latvenergo vides speciālistu atbalsts.

Pievērst uzmanību

  • Kādas ir vides un dabas aizsardzības prasības šobrīd attīstot vēja un saules elektrostaciju parkus;
  • Kādi bioloģiskās daudzveidības un atjaunīgās enerģijas ražošanas veicinoši risinājumi jau tiek šobrīd izmantoti;
  • Demonstrēt un pamatot jauno ideju pielietošanu Latvijā.

Izaicinājuma eksperti: Dainis Kanders; Kārlis Gičevkis; Oļegs Linkevičs.